श्रीमाताजी : बालकाचे आंतरात्मिक जीवन (psychic life) हे त्याच्या मानसिक जीवनाने झाकलेले नसते. बालकाची घडण पक्की झालेली नसल्याने, त्याच्यामध्ये विकासाची मोठी क्षमता असते आणि ते पुरेशा लवचीकतेने प्रगती करू शकते.

साधक : पूर्णयोगामध्ये बालकसदृश मार्गाचा अंगीकार करता येतो, त्याविषयी मला अधिक जाणून घ्यायचे आहे.

श्रीमाताजी : बालकसदृश मार्ग म्हणजे मनामध्ये कोणतीही शंका येऊ न देता ठेवलेला निःसंशय विश्वास, संपूर्ण अवलंबित्व आणि हातचे काहीही राखून न ठेवता केलेले समर्पण.

साधक : हा बालकसदृश मार्ग माझ्यासाठी योग्य राहील असे तुम्हाला वाटते का?

श्रीमाताजी : बालकसदृश मार्ग हा नेहमीच चांगला असतो परंतु तो सोपा नाही, कारण तो अतीव प्रामाणिकपणे आणि उत्स्फूर्तपणे स्वीकारला गेला पाहिजे.

– श्रीमाताजी [CWM 17 : 121]

श्रीमाताजी