समर्पण – १०

परमेश्वराने घालून दिलेल्या ज्या अटी आहेत, त्यांची पूर्तता न करतादेखील, तुमच्या मागणीप्रमाणे प्रत्येक गोष्ट करण्यास दिव्य शक्ती बांधील आहे आणि ती त्याप्रमाणे करेलच, ही भ्रांत कल्पना काढून टाका. तुमचे समर्पण खरेखुरे आणि समग्र करा, तेव्हाच तुमच्यासाठी इतर सारे काही केले जाईल.

*

तुमच्यासाठी ती दिव्यशक्ती समर्पण देखील घडवून आणेल ही भ्रांत आणि मूढ अपेक्षा सोडून द्या. परमशक्ती तुमच्याकडून समर्पणाची मागणी करते, पण ते समर्पण ती तुमच्यावर लादत नाही; जोपर्यंत अपरिवर्तनीय असे रूपांतरण होत नाही तोपर्यंत ईश्वराला नकार देण्यास किंवा त्याचे अस्तित्व न मानण्यास किंवा स्वतःचे आत्मदान परत घेण्यास तुम्ही प्रत्येक क्षणाला मुक्त असता, अर्थात, त्याचे जे काही आध्यात्मिक परिणाम होतील ते सहन करण्याची तुम्हाला इच्छा असेल तर.

तुमचे समर्पण हे स्वतःहून केलेले आणि मुक्त असले पाहिजे; ते जडभौतिकाच्या स्वयंचलनाचे किंवा यांत्रिक उपकरणाचे समर्पण असता कामा नये; तर ते एका जिवंत व्यक्तीचे समर्पण असले पाहिजे.

– श्रीअरविंद
(CWSA 32 : 04)

श्रीअरविंद