ऑरोविलवासी होण्यासाठीच्या मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पुढील अटी आवश्यक आहेत.

मानवजातीच्या अनिवार्य अशा एकतेविषयी खात्री पटलेली असणे आणि ती एकता भौतिकामध्ये प्रत्यक्षात उतरावी म्हणून सहकार्य करावयाची इच्छा असणे.

भावी काळात प्रत्यक्षात उतरणाऱ्या शक्यतांना चालना देणाऱ्या सर्व गोष्टींमध्ये सहयोगी होण्याचा संकल्प बाळगणे. जसजसे हे कार्य प्रत्यक्षात येईल, प्रगत होईल तसतशी भौतिक परिस्थितीची आखणी केली जाईल.

*

भविष्याच्या दिशेने झोकून देणे म्हणजे भविष्यकाळ आपणास जे प्रदान करू शकतो ते प्राप्त करून घेण्यासाठी, स्वत:च्या सर्व लौकिक व नैतिक संपदेचा परित्याग करावयास सिद्ध असणे. अशी तयारी असणारे लोक मात्र अत्यल्प असतात.

भविष्य जे काही घेऊन येणार आहे ते हवे; मात्र ही नवी संपदा प्राप्त करून घेण्यासाठी, स्वत:पाशी असलेल्या गोष्टींचा त्याग करण्यास मात्र तयार नाहीत, असेच बहुतेक लोक असतात.

*

प्रश्न : ऑरोविलची उभारणी माणसाच्या आध्यात्मिकतेच्या स्वीकृतीवरती कशाप्रकारे अवलंबून आहे?

श्रीमाताजी : आध्यात्मिकता आणि भौतिक जीवन ह्यांच्यातील विरोध, ह्या दोहोंमधली विभागणी माझ्यासाठी निरर्थक आहे, कारण सत्याच्या अंतरी, जीवन आणि चैतन्य एकच असतात आणि भौतिक-शारीरिक कर्मामध्ये व कर्माद्वारे सर्वोच्च चैतन्याची अभिव्यक्ती झाली पाहिजे.

*

दिव्य कार्याच्या सेवेतच खरीखुरी आध्यात्मिकता सामावलेली आहे.

समष्टीसाठी काम करावयास नकार देणे म्हणजे केवळ स्वार्थीपणाचे लक्षण आहे आणि त्याला कोणतेही आध्यात्मिक मूल्य नाही.

ऑरोविलमध्ये जीवन व्यतीत करण्यासाठी स्वत:ला सक्षम बनवावयाचे असेल तर पहिली गोष्ट करणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे स्वत:च्या अहंकारापासून स्वत:ला मुक्त करण्याविषयी स्वत:ला संमती देणे.

– श्रीमाताजी
(CWM 13 : 192), (CWM 13 : 197), (CWM 13 : 197), (CWM 13 : 210)

श्रीमाताजी