Sri Aurobindos Books
श्रीअरविंद यांचे काही प्रकाशित निवडक ग्रंथ
ग्रंथाचे नाव अनुवादक / संपादक पृष्ठसंख्या ISBN No
गीतेवरील निबंध सेनापती  श्री.पां.म. बापट ६८३ 81-7058-359-4
योगसमन्वय सेनापती  श्री.पां.म. बापट ११२० 81-7058-379-9
दिव्य जीवन – खंड १ सेनापती  श्री.पां.म. बापट ५४१ 81-7058-618-6
दिव्य जीवन – खंड २  – भाग १ सेनापती  श्री.पां.म. बापट पृष्ठ क्र ०१ ते ५९९ 81-7058-630-5
दिव्य जीवन – खंड २  – भाग २ सेसेनापती  श्री.पां.म. बापट पृष्ठ क्र ६०० ते १३३८ 81-7058-631-3
भारतीय संस्कृतीचा पाया सेनापती  श्री.पां.म. बापट ३९९ 81-7058-102-8
वेद-रहस्य श्री. ना.स.पाठक २७६
सावित्री – महाकाव्य
योगाची मूलतत्त्वे ७३ 81-7058-168-0
उत्तरपारा येथील भाषण व पत्नीस पत्रे २८
माता श्री भा.द.लिमये व श्रीमती विमल भिडे ७१
पृथ्वीवर अतिमानासाचा आविष्कार सेनापती  श्री.पां.म. बापट १३०
पथ-प्रदीप (श्रीअरविंद साहित्यातील निवडक वेचे) सेनापती  श्री.पां.म. बापट ५५ 81-7058-478-7
श्रीअरविंद साधनापद्धती व मार्गदर्शन श्री.द.गं. पाळंदे ३०० 81-7058-773-5